Požadovaný text nenalezen. Přivýdělek k důchodu - pracujici důchodce -
Dobrovolné spoření na důchod
pro správné rozhodnutí

Pracující důchodce - přivýdělek k důchodu

Zaměstnávání starobních důchodců

Základní informace k životní situaci

Do 31. 12. 2009 občan, který pobíral starobní důchod a současně chtěl vykonávat výdělečnou činnost, musel tuto činnost vykonávat na základě pracovněprávního vztahu uzavřeného na dobu určitou, nejdéle na dobu 1 roku.

Od 1. 1. 2010 mohou občané, kteří pobírají tzv. řádný starobní důchod (dle § 29 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů), vykonávat výdělečnou činnost na základě pracovněprávního vztahu uzavřeného na dobu neurčitou.

Starobní důchod mohou tito občané pobírat v plné výši nebo na základě žádosti v poloviční výši.

Při pobírání starobního důchodu v plné výši a současném výkonu výdělečné činnosti se pojištěnci zvyšuje výše procentní výměry důchodu o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti. Nárok na zvýšení procentní výměry důchodu má v tomto případě pojištěnec vždy po 2 letech nepřetržitého výkonu výdělečné činnosti.

Při pobírání starobního důchodu v poloviční výši a současném výkonu výdělečné činnosti se zvyšuje procentní výměra důchodu o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů této výdělečné činnosti.

Pro výplatu tzv. předčasného starobního důchodu (dle § 31 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů) v době do dosažení důchodového věku je při výkonu výdělečné činnosti podmínkou, aby tato činnost byla vykonávána v rozsahu nezakládajícím účast na pojištění. Tzn., že poživatel tohoto důchodu v době do dosažení důchodového věku může vykonávat např. činnost na základě dohody o pracovní činnosti, kdy příjem v kalendářním měsíci nedosáhne 2 500 Kč, nebo na dohodu o provedení práce, kdy příjem v kalendářním měsíci nepřesáhne 10 000 Kč.

Po dosažení důchodového věku se na tohoto důchodce vztahují stejné podmínky pro výplatu starobního důchodu jako na poživatele řádného starobního důchodu.

Výkon výdělečné činnosti v cizině nemá vliv na výplatu předčasného starobního důchodu, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení. Takovou mezinárodní smlouvou je smlouva platná ve vztahu k Černé Hoře a Srbsku, ke Spojeným státům americkým a ke Korei. Tzn., že výplata předčasného starobního důchodu při výkonu výdělečné činnosti v těchto státech nenáleží.

Povinností důchodce, který pobírá tzv. předčasný starobní důchod, je oznámit plátci důchodu zahájení výkonu výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění.

Obdobnou povinnost má i zaměstnavatel, který se starobním důchodcem pobírajícím tzv. předčasný starobní důchod uzavřel pracovněprávní vztah.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan - poživatel starobního důchodu a zaměstnavatel, se kterým starobní důchodce uzavřel pracovněprávní vztah.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V případě neplnění podmínek pro výplatu starobního důchodu je povinen zaměstnavatel i sám poživatel starobního důchodu tuto skutečnost nahlásit plátci důchodu České správě sociálního zabezpečení - okresní správě sociálního zabezpečení/ Pražské správě sociálního zabezpečení/ Městské správě sociálního zabezpečení Brno (dále též "OSSZ/ PSSZ/ MSSZ").

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady potvrzující neplnění podmínek pro výplatu starobního důchodu (např. pracovní smlouva).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář "Hlášení o zaměstnání poživatele starobního důchodu" , který je k dispozici také na příslušných OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zaměstnavatel má povinnost ohlásit plátci důchodu vstup do zaměstnání poživatele tzv. předčasného starobního důchodu ve lhůtě do 8 dnů od vstupu do zaměstnání.

Stejnou povinnost má při vstupu do zaměstnání i sám poživatel tzv. předčasného starobního důchodu.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přeplatku na důchodu je možné od 1. 1. 2010 podat písemné námitky, a to do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení.

Námitky se podávají orgánu sociálního zabezpečení, který rozhodnutí vydal, a musí obsahovat stejné náležitosti jako odvolání podané podle § 82 správního řádu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v důchodovém pojištění může příslušná OSSZ/ PSSZ/ MSSZ uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 100 000 Kč.

Při opakovaném nesplnění nebo porušení povinností až do výše 500 000 Kč.

Zdroj: www.cssz.cz

Vytvořilo Anawe
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.
Rozumím
x